تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

۱۳/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۴۲: بنا بر جواز [...]