تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

۱۳/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع پرسش ۵۱ . بنده سيزده سال [...]