تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي

۰۵/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, اجتهاد و تقليد, احكام تقليد|

تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي در نوشتار قبل تقلید از منظر مراجع مطرح شد در [...]