تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب [ اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند] مسأله 761 اگر انسان [...]