تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر  انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر بخواند مسأله 755 انسان [...]