تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز [ اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو اللّه احد [...]