تعریف واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح چیست

۰۴/آذر/۱۳۹۵|اصطلاحات رساله|

تعریف واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی اقسام دستورهای عملی اسلام [متفرقه تقلید ] [...]