اگر تعداد نماز قضا را نمی داند

۲۴/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

اگر تعداد نماز قضا را نمی داند 1-در نوشتار قبل حکم و تکلیف ندانستن تعداد روزه قضا مطرح شد از [...]