حکم شک یا فراموشی در تعداد روزه های قضا

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

حکم شک یا فراموشی در تعداد روزه های قضا   [اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد] مسأله 1697 اگر [...]