تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم

۱۰/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تعارض و اختلاف گواهان در تشخيص اعلم در نوشتار قبل «راه هاي شناخت اعلم» بازگو شد. يكي از راه هاي [...]