خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم مسأله 754 اگر وقت نماز وسعت دارد اشاره مسأله 754 اگر وقت نماز [...]