شستن فرش و موكت نجس

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

شستن فرش و موكت نجس - فرش نجس را چگونه باید آب کشید و تطهیر کرد ؟ پاسخ –ابتدا عين [...]