تطهير مخرج ادرار و مدفوع

۰۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تطهير مخرج ادرار و مدفوع تطهير مخرج ادرار و مدفوع در نوشتار قبل نحوه صحیح طهارت در دستشویی مطرح شد [...]