راه تطهير كمد و ميز نجس و لوازم منزل

۱۷/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

راه تطهير كمد و ميز نجس و لوازم منزل اشياء منزل اگر نجس شوند پس از بر طرف كردن عين [...]