اگر تشهد نماز فراموش شود

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر تشهد نماز فراموش شود  [ اگر تشهد را فراموش کند] اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و [...]