تشخيص موضوعات و نظر مراجع

۱۶/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

تشخيص موضوعات و نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۵: نزد فقها معروف است که [...]