شروط تقليد

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

شروط تقليد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و [...]