وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم

۱۱/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

وظيفه نوجوانان و تشخيص اعلم نوجوانان و تشخيص اعلم پرسش ۳۱ . كسانى كه به تازگى بالغ مى شوند و با [...]