در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است

۱۱/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است تقواى مجتهد پرسش ۳۸ . اگر [...]