پرداخت بدهی میت از ترکه

۰۱/مهر/۱۳۹۵|احکام اموات|

پرداخت بدهی میت از ترکه پرداخت بدهی میت از ترکه مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1765: آیا بدهی [...]