زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض 1-در نوشتار قبل ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت مطرح شد از اینجا [...]