اذان و اقامه

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اذان و اقامه [ مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه بگویند] مسأله 916 برای مرد و زن [...]