رعایت ترتیب در نماز قضا

۲۵/بهمن/۱۳۹۴|احكام نماز|

رعایت ترتیب در نماز قضا انسان باید نمازهاى واجب را در وقت معیّن آن بخواند و چنانچه خداى نکرده بدون [...]