پرداخت دیون و واجبات میت از اصل مال

۰۵/مهر/۱۳۹۵|احکام اموات|

پرداخت دیون و واجبات میت از اصل مال پرداخت دیون و واجبات میت از اصل مال [اگر میت واجبات و [...]