تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد

۱۵/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد تبعیض در تقلید يعني اينكه مقلد به جاي اينكه از يك مرجع، [...]