حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه, احكام نماز|

حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده کسی که از ابتدا کافر بوده (مسیحی ، یهودی، زرتشتی ...) [...]