زمان خواندن نماز صبح

۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

زمان خواندن نماز صبح 1-نماز صبح دو رکعت است. 2-در نوشتار قبل معیار فجر صادق و کاذب را همراه با [...]