خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه

۲۱/آذر/۱۳۹۴|احكام نماز|

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه مطابق نظر آيت الله خامنه اي وقت نماز فراداى ظهر [...]