حكم تاخير در پرداخت كفاره روزه

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

حكم تاخير در پرداخت كفاره روزه انجام کفاره فوری نیست، ولی باید توجه کرد که اگر کسی روزه قضای ماه [...]