آيا تاتوي ابرو وضو را باطل مي كند

۲۲/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا تاتوي ابرو وضو را باطل مي كند هاشور و تاتو کردن مانعی ندارد و مانع وضو نيست (اگر روی پوست [...]