روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

روزه خانمي كه تا نزديك اذان غسل نكرده تأخير غسل حيض پرسش 120 . اگر زن در شب ماه رمضان [...]