خمس بورسيه

۱۵/بهمن/۱۳۹۴|خمس|

خمس بورسيه پرسش 34 . آيا به پولى كه دانشگاه به عنوان بورسيه مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟ همه [...]