اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

 اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند [ اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن [...]