بلند شدن سهوی سر از سجده

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

بلند شدن سهوی سر از سجده [ اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهواً پیشانی را از زمین بردارد] [...]