جهر و اخفات در نماز جماعت

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

جهر و اخفات در نماز جماعت در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز [...]