قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي

۰۲/خرداد/۱۳۹۴|احكام مسافر|

احكام قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي 1- در نوشتار قبل نظر مراجع درباره قصد اقامت مطرح شد [...]