تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست

۰۱/مرداد/۱۳۹۵|احكام تقليد|

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست از مرجع تقلید فوت شده نمی [...]