بررسي اعضاي وضو

۱۱/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

بررسي اعضاي وضو موانع  وضو : پرسش 61 . آيا لازم است شخص هنگام وضو، اعضاى وضو را بررسى كند؟ [...]