بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود

۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود  گفته شد که لازم نیست نیت بر زبان گفته شود همینکه [...]