محاسبه طلب فقیر به عنوان خمس

۲۵/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

محاسبه طلب فقیر به عنوان خمس محاسبه طلب فقیر به عنوان خمس پرداخت خمس پرسش 117 . آيا در پرداخت [...]