تاكيد حضرت زهرا بر درك غروب جمعه

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|دستورالعمل عرفاني|

تاكيد حضرت زهرا بر درك غروب جمعه حضرت فاطمه علیهاالسلام گویند: شنیدم پیامبر اکرم صلّى‏ اللّه‏ علیه ‏و ‏آله مى‏ [...]