باكره نبودن همسر و صحت عقد

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

باكره نبودن همسر و صحت عقد مهريه زن بيوه پرسش 56 . اگر به اعتقاد اينكه، دختر باكره است با [...]