اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد در نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال [...]