درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد

۱۴/مرداد/۱۳۹۵|تیمم|

درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد تیمم در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمّم [...]