خواندن نماز در آخر وقت

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن نماز در آخر وقت اگر وقت نماز تنگ باشد مسأله 747 اگر وقت نماز به قدری تنگ است که [...]