پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

پاكي آخر وقت و نبود وقت براي غسل كردن در نوشتار قبل «حیض و قضای نماز» مطرح شد از اینجا کلیک [...]