نماز اول وقت چه زمانی است

۲۶/دی/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز اول وقت چه زمانی است؟ پاسخ: اول وقت بودن يك امر عرفي است، يعني زماني كه وقت نماز داخل [...]