یک غسل با چند نیت

۲۴/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

یک غسل با چند نیت *- شخص اگر چندين غسل بر ذمه داشته باشد، مي تواند با يك غسل و نيت [...]