پريود شدن خانم باردار و شيرده

۰۷/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

پريود شدن خانم باردار و شيرده در نوشتار قبل «پریود در دوران بارداری از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا [...]