شرایط امام جماعت چیست

۲۶/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

شرایط امام جماعت چیست [امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد] [...]