احكام متفرقه نماز مسافر

۰۳/خرداد/۱۳۹۴|احكام مسافر|

احكام متفرقه نماز مسافر مطابق با نظر مقام معظم رهبري در بخش احكام مسافر مهمترين مسائل را مطرح كرديم، در [...]